Underlag inför val till uppdrag

LÄS MER

Om du blir vald till ett politiskt uppdrag.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

· Namn
· Adress
· E-postadress
· Personnummer
· Telefonnummer
· Mobilnummer
· Partitillhörighet

Mottagare av personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling för förtroendevalda
• Personuppgiftsansvarig för behandling av de uppgifter som samlas in är kommunstyrelsen, Skövde kommun
• Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende
• Laglig grund för behandlingen är rättslig förpliktelse.
• Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud (dataskyddsombud@skovde.se alternativt Kontaktcenter 0500-49 80 00) eller till person-uppgiftsansvarig (kommunstyrelsen@skovde.se eller Kontaktcenter 0500-49 80 00)
• Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud@skovde.se alternativt Kontaktcenter 0500-49 80 00, eller till person-uppgiftsansvarig kommunstyrelsen@skovde.se eller Kontaktcenter 0500-49 80 00
• Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att administrera kommunal politisk verksamhet som t.ex. kallelser och protokoll, betala ut arvoden, kommunfullmäktiges webbsändning, föra deltagarlistor, beställning av namnbrickor, managering av mobila en-heter,  bildlagring, e-postkonto, utskrifts-hantering och användarkonto.
• Personer som kan komma att ta del av personuppgifterna är anställda i kommunen samt i vissa fall allmänheten (t.ex. kommunfullmäktiges webbsändning, kallelser och protokoll). Då kommunen är en myndighet kan även skyldighet att lämna ut information/handling till tredje man även följa av lag om inte grund för sekretess föreligger i det en-skilda fallet.
• Personuppgifterna arkiveras alternativt gallras enligt dokument- och informationshan-teringsplan.
• Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om kommunen överför dina personuppgifter till tredje land så informerar kommunen dig.
• Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör den registrerade samt har även i övrigt möjlighet att invända mot behandlingen.
• Registrerad har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/) för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@skovde.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa